اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/10
کل خالص ارزش دارائی ها 1,402,197,669,523 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,434,811 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,434,811 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,475,739 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 258,003

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/08/03

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك انصار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش

مدیران سرمایه گذاری:

زهرا شيري

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند